Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cột, trụ
  a pillar of stone
  một cái cột bằng đá
  a pillar of smoke
  một cột khói
  (nghĩa bóng) trụ cột, rường cột
  một trong những trụ cột của quốc gia
  [go] from pillar to post
  đi từ người (vật) này đến người (vật) khác mà cũng chẳng đi đến đâu
  chị ta bị đẩy từ người này sang người khác mà người sau chị nhờ đến lại không giúp đỡ chị được gì hơn người trước

  * Các từ tương tự:
  pillar-box