Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] xương sống
  a spinal injury
  thương tổn xương sống

  * Các từ tương tự:
  spinal column, spinal cord, spinal corn