Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  xương sống
  anh ta bị thương tổn xương sống khi ngã ngựa
  (thực vật) gai
  (động vật) gai; ngạnh (cá…); lông gai (nhím)
  gáy (sách)

  * Các từ tương tự:
  spine chilling, spine-bearing, spine-chiller, spine-chilling, spined, spinel, spineless, spinelessly, spinelessness