Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  râu rễ tre (ngắn và cứng), râu lởm chởm
  mặt râu ria lởm chởm
  sợi bàn chải
  bàn chải đánh răng của tôi đang rụng dần sợi đi
  Động từ
  (+ up) dựng lên (nói về lông con vật, khi sợi hãi hay tức giận)
  lông con chó dựng lên khi nó đánh hơi thấy nguy hiểm
  bristle [with something]
  nổi giận
  chị nổi giận khi nghe những lời nhận xét khiếm nhã của anh ta
  bristle with something
  đầy dẫy, tua tủa
  đường hào tua tủa súng máy
  vấn đề đầy rẫy khó khăn

  * Các từ tương tự:
  bristletail