Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prong /prɒŋ/  /prɔ:ŋ/

  • Danh từ
    răng (của cái chĩa gẩy rơm…)

    * Các từ tương tự:
    prongbuck, pronged, pronghorn, -pronged