Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có răng, có ngạnh, có chĩa

    * Các từ tương tự:
    -pronged