Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-pronged /prɒŋd/  /prɔ:ŋd/

 • Tính từ
  (trong các tính từ ghép)
  có răng (như thế nào đó)
  cái chĩa bốn răng
  (nghĩa bóng) cuộc tấn công ba mũi

  * Các từ tương tự:
  pronged