Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con linh dương có gạc nhiều nhánh