Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (động vật) không xương sống
    (nghĩa bóng, nghĩa xấu) nhu nhược

    * Các từ tương tự:
    spinelessly, spinelessness