Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ lóng) tính sôi nổi; tính sinh động
    sự can đảm, sự gan dạ