Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

audacity /ɔ:'dæsəti/  

  • Danh từ
    sự táo bạo
    sự trơ tráo, sự táo tợn