Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiền mặt
  pay [in] cash
  trả tiền mặt
  I have no cash on memay I pay by cheque?
  Tôi không mang theo tiền mặt, tôi có thể trả bằng sec không?
  (khẩu ngữ) tiền; của cải
  I'm short of cash at the moment
  lúc này tôi đang cạn tiền đây
  cash down
  trả tiền mặt ngay
  cash on delivery
  (viết tắt COD) trả tiền lúc nhận hàng
  Động từ
  cash something [for somebody]
  đổi (cái gì) cho ai thành tiền mặt
  cash a cheque for somebody
  đổi cho ai tờ sec [để người ta] lấy tiền mặt
  Tôi có thể đổi cái này lấy tiền mặt ở đâu thế?
  cash in [on something]
  lợi dụng (cái gì) để kiếm chác
  các cửa hàng đang lợi dụng cơ hội khan hiếm hàng để tăng giá

  * Các từ tương tự:
  cash and carry, Cash balance approach, cash crop, Cash crops, cash desk, cash dispenser, Cash drainage, Cash flow statement, Cash limit