Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

capability /,keipə'biləti/  

 • Danh từ
  capability [to do something] [of doing something]; capability [for something]
  khả năng [làm gì]
  you have the capability to do (of doingthis job well
  anh có khả năng làm tốt công việc này
  nuclear capability
  khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh hạt nhân
  capabilities
  (Anh) năng lực tiềm tàng
  ông ta có nhiều năng lực tiềm tàng làm một nhà văn