Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wherewithal /'weəwiðɔ:l/  /'hweəwiðɔ:l/

 • Danh từ
  the wherewithal
  (số ít; khẩu ngữ)
  tiền cần thiết (cho việc gì)
  I like a new carbut I haven't got the wherewithal [to buy it]
  tôi thích một chiếc xe mới, nhưng tôi không có số tiền cần thiết [để mua]