Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuộc địa
  a former British colony
  một thuộc địa cũ của Anh
  kiều dân; khu kiều dân; khu những người cùng nghề
  the America colony in Paris
  khu kiều dân Mỹ ở Paris
  an artists' colony
  khu nghệ sĩ
  (sinh vật) bầy, đoàn, tập đoàn
  a colony of ants
  đàn kiến