Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tương lai
  in the distant future
  trong một tương lai xa
  lịch sử ảnh hưởng đến cả hiện tại và tương lai
  her future is uncertain
  tương của chị ta là không chắc chắn
  I gave up my job because there was no future in it
  tôi bỏ việc vì thấy không có tương lai
  futures
  (số nhiều)
  hàng hóa bán sẽ thanh toán và giao sau
  in future
  từ nay
  please be punctual in future
  từ nay xin đúng giờ cho
  Tính từ
  tương lai
  future events
  những sự cố tương lai
  future wife
  vợ chưa cưới
  future tense
  (ngôn ngữ học) thì tương lai

  * Các từ tương tự:
  Future value, futureless, Futures contract, Futures market