Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subsequent /'sʌbsikwənt/  

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  theo sau, tiếp sau
  subsequent events proved me wrong
  những sự việc xảy ra tiếp sau chứng tỏ là tôi đã sai
  the first and subsequent visits were kept secret
  cuộc viếng thăm ban đầu và các cuộc viếng thăm tiếp sau đều được giữ kín

  * Các từ tương tự:
  subsequent to, subsequently, subsequentness