Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consequent /'kɒnsikwənt/  

 • Tính từ
  do ở, bởi ở, là hậu quả của
  the rise of prices consequent upon the failure in crops
  sự tăng giá hàng do hậu quả của mất mùa

  * Các từ tương tự:
  consequential, consequentiality, consequentially, consequently