Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

resultant /ri'zʌltənt/  

 • Tính từ
  xảy ra như một kết quả; xảy ra như một hậu quả
  (vật lý) (toán học) tổng hợp
  lợi nhuận có được do giảm nhân viên và tăng doanh số bán ra
  resultant force
  lực tổng hợp; hợp lực
  resultant law
  luật phân phối tổng hợp
  Danh từ
  (vật lý) (toán học) lực tổng hợp; hợp lực