Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prospective /'prɒspektiv/  

 • Tính từ
  có khả năng là, có triển vọng là
  his prospective mother-in-law
  người có khả năng là mẹ vợ của nó

  * Các từ tương tự:
  prospectively