Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forthcoming /,fɔ:θ'kʌmiη/  

 • Tính từ
  sắp đến, sắp tới
  the forthcoming elections
  những cuộc bầu cử sắp tới
  a list of forthcoming books
  danh sách các sách sắp ra
  (vị ngữ) (thường đi kèm một từ phủ định) có sẵn; sẽ có khi cần
  the money we asked for was not forthcoming
  số tiền chúng ta yêu cầu chưa sẵn có
  sẵn lòng giúp đỡ (chỉ dẫn…); sốt sắng
  the secretary at the reception desk was not very forthcoming
  người thư ký ngồi ở bàn tiếp khách không được sốt sắng cho lắm