Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

informative /in'fɔ:mətiv/  

 • Tính từ
  cung cấp nhiều thông tin bổ ích
  an informative book
  cuốn sách cung cấp nhiều thông tin bổ ích

  * Các từ tương tự:
  Informative economy analysis, informatively, informativeness