Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communicative /kə'mju:nikətiv/  /kə'mju:nikeitiv/

 • Tính từ
  cởi mở
  I don't find Peter very communicative
  tôi thấy Peter không được cởi mở cho lắm

  * Các từ tương tự:
  communicatively, communicativeness