Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

communicativeness /kə'mju:nikətivnis/  

  • Danh từ
    tính dễ truyền đi; tính hay lan truyền
    tính cởi mở, tính hay thổ lộ tâm sự; tính thích chuyện trò