Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructive /in'strʌktiv/  

 • Tính từ
  cung cấp nhiều thông tin bổ ích (không dùng để chỉ người)
  instructive books
  sách cung cấp nhiều thông tin bổ ích

  * Các từ tương tự:
  instructively, instructiveness