Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instructively /in'strʌktivli/  

  • Phó từ
    với nhiều thông tin bổ ích