Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    thích nói chuyện phiếm, thích tán gẫu
    không trang trọng, thân tình