Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chờ đợi, chờ
  await results
  chờ kết quả
  chờ chỉ thị
  một sự ngạc nhiên chờ đón chúng tôi lúc chúng tôi tới nơi

  * Các từ tương tự:
  awaiting-repair time