Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

upcoming /'ʌp,kʌmiŋ/  

  • Tính từ
    sắp xảy ra, sắp tới
    the upcoming elections
    những cuộc bầu cử sắp tới