Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự bói toán; thuật bói toán