Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fortuneless /'fɔ:tʃnlis/  

  • Tính từ
    không may
    không có của, nghèo