Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vận mệnh, số phận, số
  destiny drew us together
  số phận đã đưa chúng tôi lại với nhau
  it was his destiny to die in a foreign country
  số của ông ta là phải mất ở nơi đất khách