Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gây nguy hiểm
  hút thuốc lá gây nguy hiểm cho sức khỏe của anh
  gấu trúc là một loài vật có nguy cơ tuyệt chủng

  * Các từ tương tự:
  endangerment