Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperil /im'perəl/  

  • Động từ
    làm lâm nguy
    nền an ninh của đất nước đã bị lâm nguy

    * Các từ tương tự:
    imperilment