Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

imperilment /im'perilmənt/  

  • Danh từ
    sự đẩy vào tình trạng hiểm nghèo, sự làm nguy hiểm