Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jeopardize /'dʤepədaiz/  

  • Ngoại động từ
    nguy hại, gây nguy hiểm; liều (mạng)
    liều mạng

    * Các từ tương tự:
    jeopardize, jeopardise