Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đe doạ, sự hăm doạ
  hăm dọa ai
  mối đe dọa; mối hiểm họa; nguy cơ
  một nước sống trong tình trạng luôn luôn bị nạn đói đe dọa
  some threat of rain
  có nguy cơ sẽ mưa
  terrorism is a threat to the whole country
  nạn khủng bố là một mối hiểm hoạ cho cả nước

  * Các từ tương tự:
  Threat effect, Threat of pay off, threaten, threatening, threateningly