Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nguy hiểm
  the journey was hazardous
  cuộc đi đó thật nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  hazardously