Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầy nguy hiểm và bất trắc, rất xấu
    tình trạng rất xấu trong quan hệ quốc tế

    * Các từ tương tự:
    parlously