Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chancy /'t∫ɑ:nsi/  

  • Tính từ
    –ier; -iest
    đầy rủi ro, bấp bênh