Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nguy hiểm, hiểm nghèo
  a perilous journey across the mountains
  cuộc hành trình nguy hiểm qua các dãy núi

  * Các từ tương tự:
  perilously, perilousness