Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (dicier, diciest)(khẩu ngữ)
    liều lĩnh, nguy hiểm
    the fog made driving a bit dicey
    sương mù làm cho việc lái xe có phần nguy hiểm