Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự phơi bày, sự để lộ ra
  exposure of the body to strong sunlight can be harmful
  sự phơi người ra ngoài ánh nắng gắt có thể có hại
  the exposure of his ignorance
  việc để lộ sự dốt nát của hắn
  the exposure of photographic film to light
  sự lộ sáng phim ảnh
  sự vạch trần
  do những sự vạch trần này, nhiều bộ trưởng trong chính phủ đã từ chức
  trong máy ảnh của anh còn bao nhiêu pô nữa?
  quảng cáo (trên truyền hình…)
  her new film has had a lot of exposure on television recently
  bộ phim mới của cô ta gần đây được quảng cáo rất nhiều trên truyền hình

  * Các từ tương tự:
  exposure meter, exposure time