Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frontage /'frʌntidʒ/  

  • Danh từ
    khoảng đất mặt tiền
    cần bán cửa hiệu có hai khoảng mặt tiền nhìn ra hai đường phố