Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

acquaintance /ə'kweintəns/  

 • Danh từ
  sự biết, sự hiểu biết
  he has a little acquaintance with the Japanese language
  anh có biết một ít về tiếng Nhật
  người quen, người quen biết
  anh ta quen biết rộng
  she's an old acquaintance
  cô ta là một người quen cũ
  have a nodding acquaintance with
  xem nod
  make somebody's acquaintance; make the acquaintance of somebody
  làm quen với ai
  I made his acquaintance at a party
  tôi làm quen với ông ta tại một buổi tiệc
  on [further] acquaintance
  khi biết nhau lâu ngày hơn
  scrape an acquaintance with somebody
  xem scrape

  * Các từ tương tự:
  acquaintanceship