Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disclosure /dis'kləʊʒə[r]/  

  • Danh từ
    sự tiết lộ
    điều tiết lộ