Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

familiarity /fə,mili'ærəti/  

 • Danh từ
  (+with) sự thông thạo, sự biết rõ
  his familiarity with the local languages surprised me
  sự thông thạo tiếng địa phương của anh ta làm tôi ngạc nhiên
  (+to, towards) sự thân mật quá trớn, sự suồng sã, hành động (lời nói) thân mật qúa trớn
  familiarity breeds contempt
  thân quá hóa nhờn