Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dog-collar /'dɒg,kɔlə[r]/  

  • Danh từ
    vòng cổ xích chó
    cổ đứng (áo thầy dòng)