Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dog-eat-dog /'dɔgi:t'dɔg/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tranh giành cấu xé lẫn nhau (vì quyền lợi...)