Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dog days /'dɒgdeiz/  /'dɔ:gdeiz/

  • tiết nóng nhất trong năm (tháng bảy và tháng tám)